Privacy bescherming

Inleiding

Berry Konsult neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met klaasplas@berrykonsult.eu.

Wie is Berry Konsult?

Berry Konsult is de eenmanszaak Berry Konsult, kantoorhoudende te (9998 XA) ROTTUM GN aan ’t Lage Eind, 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50007742.Wanneer Berry Konsult jouw persoonsgegevens verwerkt, is Berry Konsult de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Berry Konsult jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Berry Konsult persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Berry Konsult voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Berry Konsult worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde  

Website

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Surfgedrag, Locatie
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:maximaal 5 jaar  

 Teelttechnische informatie               

Doeleinde:Optimale advisering
Gegevens:Teelttechnische informatie / foto’s
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Maximal 10 jaar  

 Hoe verkrijgt Berry Konsult jouw persoonsgegevens?

Berry Konsult heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Berry Konsult over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Berry Konsult. Je kunt verzoeken dat Berry Konsult je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Berry Konsult te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Berry Konsult of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Berry Konsult te verkrijgen. Berry Konsult zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Berry Konsult je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Berry Konsult

Een verzoek kan verstuurd worden naar klaasplas@berrykonsult.eu. Berry Konsult zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Berry Konsult een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Berry Konsult je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Berry Konsult
•             Externe adviseursHet kan zijn dat Berry Konsult verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Berry Konsult gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Berry Konsult gebruik maken van de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Berry Konsult aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Berry Konsult ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Berry Konsult worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Berry Konsult worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Berry Konsult je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar klaasplas@berrykonsult.eu. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Berry Konsult jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar klaasplas@berrykonsult.eu. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens