Leveringsvoorwaarden

1              ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, dienstverlening en overige activiteiten door Berry Konsult aan Opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als de partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn.

2              OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Berry Konsult zijn vrijblijvend, tenzij in de offerten een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Als logischerwijs begrepen kan worden dat er in de offerte of aanbieding sprake is van een vergissing, kan Berry Konsult niet gehouden worden aan deze offerte cq aanbieding.

2.3 Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Berry Konsult niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

2.4 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door het schriftelijk aanvaarden dan wel de uitvoering van de opdracht door Berry Konsult.

3              PRIJZEN

3.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en evt heffingen van overheidswege.

3.2 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Berry Konsult gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

3.3 Als in de opdrachtbevestiging geen vaste prijs is opgenomen, wordt het bedrag door Berry Konsult  bepaald door nacalculatie op basis van de opdat moment gebruikelijke tarieven voor goederen en diensten.

4              BETALINGEN

4.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Berry Konsult aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

4.2 Bij overschrijding van de onder 4.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Berry Konsult ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde maandelijks 1,5%  rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten werden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Berry Konsult de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Berry Konsult gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

4.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Berry Konsult daartoe aanleiding geeft, is Berry Konsult gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Berry Konsult te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Berry Konsult gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Berry Konsult uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

4.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.

4.5 Als een overeengekomen opdracht binnen 24 uur voor het begin van deze dienst door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever 50% van het uurtarief, maar 100% van de gemaakte kosten (bv reis- en verblijfkosten, visa etc) verschuldigd.

5              UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Bij de uitvoering van de opdracht gaat het meestal om levend materiaal waarover adviezen worden gegeven. De timing van adviezen is daarin erg belangrijk. Er zijn veel factoren die hierin een belangrijke rol spelen.

5.1 De opdracht zal worden uitgevoerd overeenkomstig de in de offerte / aanbieding genoemde of de met Opdrachtgever afgesproken (schriftelijk of mondeling) termijn, tenzij dat redelijkerwijs niet haalbaar is. In dat geval stelt Berry Konsult de Opdrachtgever hiervan zo spoeding mogelijk op de hoogte.

5.2 De adviezen die door Berry Konsult worden uitgebracht zijn steeds gebaseerd op ervaringen, onderzoeken, literatuur, interpretaties van de situatie (bv gewasgroei, bodemomstandigheden, klimaat etc) en  wettelijke gebruiksvoorschriften die van toepassing zijn. Deze omstandigheden zijn tijdgebonden, waardoor adviezen ook niet altijd toepasbaar zijn.

5.3 In alle werkzaamheden die door Berry Konsult gedaan worden, wordt gestreefd naar zo goed mogelijk bruikbare resultaten voor de opdrachtgever, waarbij rekening gehouden wordt met oa de in dit artikel genoemde factoren.

5.4 Berry Konsult zal alleen dan meerwerk verrichten, als dit tussen met de opdrachtgever is overeengekomen.

6              GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Berry Konsult verplicht geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan daarvoor ontheffing verlenen.

6.2 Berry Konsult en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.3 Berry Konsult mag als voorbeeld van verricht werk (bv voor reclame, PR doeleinden), in afwijking van artikel 6.1 hoofdlijnen van opdrachten vermelden als indicatie van de ervaringen van Berry Konsult.

6.4 Resultaten van onderzoek mogen anoniem gepubliceerd worden tenzij met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen is, dat dit niet gebeurd. In dit geval bestaat er een geheimhoudingstermijn van 1 jaar.

7              MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Voor een optimaal resultaat is samenwerking tussen de opdrachtgever en Berry Konsult van essentieel belang.

7.1 De opdrachtgever zorgt er voor, dat alle gegevens en bescheiden die Berry Konsult nodig heeft voor het goed uitvoeren van de opdracht tijdig en in de afgesproken vorm ter beschikking worden gesteld.

7.2 Zoals in artikel 5 genoemd zijn veel adviezen direct afhankelijk van groeiomstandigheden op het moment van advisering, of de verwachtingen daarvan op dat moment. De uitvoering van de adviezen ontrekt zich aan de controle van Berry Konsult. Daarom valt de uitvoering van het gegeven advies volledig onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

7.3 Bij telefonische, email en andere niet -op lokatie- advisering is de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling, of interpretatie van de (groei)omstandigheden aanwezig. Dit kan leiden tot een verkeerd advies voor de werkelijke omstandigheden of een verkeerde interpretatie van het gegeven advies. De opdrachtgever aanvaardt dit risico en accepteert dat de gevolgen van het toepassen van deze adviezen voor eigen risico gebeuren.

7.4 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders blijkt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Berry Konsult ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze via of van derden afkomstig zijn.

7.5 De uit vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8              AUTEURSRECHT

8.1 Berry Konsult behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

9              AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Berry Konsult zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Berry Konsult kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Berry Konsult onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Berry Konsult voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Berry Konsult die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden is Berry Konsult voor die schade aansprakelijk tot de hoogte van het honorarium van de opdracht.

9.2 Deze beperking van de aansprakelijkheid van Berry Konsult geldt niet als de schade het gevolg is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Berry Konsult.

9.3 Het bedrag van de aansprakelijkheid van Berry Konsult zal in geen geval meer zijn dan de uitkering van de door Berry Konsult afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Belangrijke aanvullingen van de verzekering:

                a een fout is een tekortkoming van Berry Konsult in de uitvoering van de opdracht, die Berry Konsult met normale vakkennis en zorgvuldig handelend, in relatie tot de inhoudt en aard van de opdracht had moeten vermijden.

                b aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Berry Konsult voor de rechtstreekse gevolgen van fouten gemaakt bij de uitvoering van werkzaamheden in de verzekerde hoedanigheid van Berry Konsult

                c schade is het financiele nadeel dat Opdrachtgever leidt als het gevolg van een fout van Berry Konsult

                d de dekkingstermijn is van kracht na oplevering van de eerste opdracht en aanvullen tot 12 maanden na de eerste oplevering. Bij deeloplevering welke eerder plaatsvinden dan de eerste opleveringsdatum van de gehele opdracht, eindigt de verzekeringstermijn voor deze deeloplevering(en) 12 maanden na de betreffende opleveringsdatum.

9.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Berry Konsult voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

9.5 De Client vrijwaart Berry Konsult van aanspraken door derden als het gevolg van het toepassen of gebruiken van diensten van Berry Konsult, of een ander aan wie de Opdrachtgever de diensten van Berry Konsult ter beschikking heeft gesteld. Zonder zaken uit te sluiten, worden hieronder ook begrepen artikels in vakbladen, flyers etc.

10            RECLAMES

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Berry Konsult kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

11            CONTRACTSOVERNEMING/VRIJWARING

11.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Berry Konsult hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Berry Konsult is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Berry Konsult ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

12            TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

12.1         Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Berry Konsult is Nederlands recht van toepassing.

12.2         Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Berry Konsult, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement Noord-Nederland.