Szolgáltatási feltételek

1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

1.1 Az alábbi általános szerződési feltételek érvényesek minden árajánlat, szolgáltatás és egyéb teljesítés esetén melyet a Berry Konsult tett az ügyfél részére.

1.2 Bármilyen általános szerződési feltételtől eltérő rendelkezés csak abban az esetben érvényes, amennyiben mindkét fél ehhez írásban hozzájárult.

2 AJÁNLATTÉTEL ÉS HíRDETÉS

2.1 Minden a Berry Konsult által tett pályázat és ajánlat ingyenes, kivéve ha az ajánlatban határidő van megjelölve az ajánlat elfogadására.

2.2 Ha késöbb kiderül, hogy a pályázati hírdetmény vagy az ajánlat tudható tévedést tartalmaz, a Berry Konsult által tett ajánlat és árajánlat érvényét veszti.

2.3 Egy több tényezőből álló árajánlat nem kötelezi a Berry Konsultot, hogy a teljesítmény vagy szolgáltatás egy részét elvégezze az annak megfelelően arányos árrészért.

2.4 Minden megállapodás csak akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben ahhoz a Berry Konsult írásban hozzájárult, vagy amennyiben a szerződésben való követelményeket teljesítette.

3 ÁRAK

3.1 Az árak az ÁFÁt nem tartalmazzák, sem semmilyen megfelelő vagy államilag megkívánt adót.

3.2 Amennyiben a szerződés megkötése után, de a teljesítés befejezése előtt bármilyen árat befolyásoló tényező, mint a munkabérek és/vagy termékárak megváltoznának, a Berry Konsult jogosult a szerződésben megszabott árat ennek megfelelően megváltoztathatja.

3.3 Aneniben a szerződésben nincsenek konkrét arak meghatározva, az áruk és szolgáltatások árait a Berry Konsult az általa használt standard árak szerint határozza meg.

4 FIZETÉS

4.1 Az ügyfél az ár kifizetését (levonás, árengedmény vagy adósságrendezés nélkül) 15 nappal a számlázás ideje után teljesíti. A fizetés a számlán meghatározott fizetési eszközben (devizanemben) bankátutalással a Berry Konsult által a számlán meghatározott számlaszámra kell történjék. A számlán meghatározott fizetési összeg elle való kifogás emelése nem mentesíti az ügyfelet a fizetési kötelezettség alól.

4.2 Amennyiben az ügyfél fizetési kötelezettslglt nem teljesíti a 4.1 pontban meghatározott időn belül, miután a Berry Konsult egyszer felszólította az ügyfelet az elfogadható időn belül való fizetés teljesítésére, nemfizetés esetén az ügyfél jogilag szerzödésszegést követ el. Ebben az esetben az ügyfél köteles  a számla kiállításától számítva havi 1,5% késedelmi kamatot fizetni a maradék vételár felett.. Emellett a beszedéssel járó minden költség az ügyfelet terheli. A többletköltségek az alaptartozás és a késedelmi kamat együttes ősszegének 15%-ában van meghatározva. Amennyiben a valós többletköltségek ezen 15%-ot meghaladják, a Berry Konsult fenttartja a jogot ezen többletköltségek követelésére. A bírósági behajtás költségei tartalmazzák mind a Berry Konsultnál felmerült költségeket abban az esetben is, amennyiben ezek magasabbak mint a jogi felszámolás értéke.

4.3 Amennyiben a szerződő fél anyagi helyzete vagy általa teljesített fizetés miatt a Berry Konsultna alapos oka van feltételezni a fizetés elmaradását, az ügyfél előzetes felhatalmazást ad a Berry Konsultnak arra, hogy az az ügyféltől a Berry Konsult által meghatározott biztosítékot és/vagy előzetes fizetésteljesítést kérjen. Amennyiben az ügyfél ezt a követelt biztosítékot nem tudja biztosítani, a Berry Konsult jogosult többi jogainak sérülése nélkül arra, hogy a szerződés teljesítését azonnali hatállyal felfüggessze és jogosult azonnali hatállyal követelni a szerződés általa teljesített részének azonnali kifizetését.

4.4 Amennyiben több fél együttesen megbízást ad a Berry Konsultnak, minden fél önállóan felel a számlában meghatározott teljes fizetési kötelezettség teljesítéséért.

4.5 Amennyiben a felek közös beleegyezéssel az ügyfél kérésére a szerződést felbontják 24 órával a szerzédés teljesítésének megkezdése előtt, az ügyfél köteles megtéríteni az óradíj 50%-át, valamit 100%-át a felmerült költségeknek (pl utazási és szállásköltség, vizumköltség, etc.)        

5. A SZERZŐDÉS TELJESTÉSE

A szolgáltatások teljesítése azon alapszik, hogy élő növényekkel kapcsolatos munkára vonatkozó tanácsadás történik. A tanácsadás időpontja rendkívüli fontossággal bír. Több tényező is meghatározó ebből a szempontból.

5.1  A szerződés teljesítése az árajánlat/pályázatban meghatározott módon, illetve az ügyféllel történt megállapodás (szóbeli vagy írásbeli) alapján történik, kivéve amennyiben ez nem kivitelezhető. Ez utóbbi esetben a Berry Konsult a lehető legrövidebb időn belül értesíti az ügyfelet.

5.2 A Berry Konsult által adott tanácsok mindig tapasztalaton, a legújabb kutatási adatokon, szakirodalmon, az adott helyzet elemzésén (pl. terméshozam, talajösszetétel, éghajlat, stb) és a vonatkozó jogi szabályozásokon alapulnak. Ezen körülmények meghatározott időben adottak csak, ezért a tanácsok nem alkalmazhatóak más helyzetekre vonatkozóan.

5.3 A Berry Kosnult által teljesített minden munka a lehető legjobb eredmények elérése érdekében történik az ügyfél részére, figyelembe véve az összes fent említett tényezőt.

5.4 A Berry Konsult csak abban az esetben teljesít kiegészítő szolgáltatás, amennyiben az ügyfél ehhez hozzájárul. 

6 TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

6.1 Azon eseteket kivéve, amelyekben egy törvényen alapuló rendelkezés, vagy más szakmai etika kötelezi ennek ellenkezőjére, a Berry Konsult köteles az ügyfél által megszerzett minden információt bizalmasan kezelni. Az ügyfél ezen kötelezettség alól felmentheti a Berry Konsultot amennyiben kívánja.

6.2 A Berry Konsult és az ügyfél betartják ebben a pontban meghatározott kötelezettségüket abban az esetben is, amennyiben külső felek is osztoznak a munkában.

6.3 A Berry Konsult használhatja az elvégzett munkát (hírdetésben, külső kapcsolatok építése érdekében, etc), a Berry Konsult tapasztalatának bizonyítékaként, mindameddig az ehhez szükséges bizalmás viszony fennáll.

6.4 Az elért kutatási eredmények névtelenül megjeleníthetőek a nyilvánosság számara, csak abban az esetben nem amennyiben az ügyféllel kötött írásbeli megállapodás ettől eltekint. Ebben az esetben a titoktartási kötelezettség egy évig érvényes.

7 AZ ÜGYFÉL EGYÜTTMűKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE

A legjobb eredmények elérése érdekében az ügyfél és a Berry Konsult közötti együttműködés meghatározó fontosságú.

7.1 Az ügyfél biztosítja, hogy minden adat és dokumentum amelyre a Berry Kosultnak szüksége van a szerződés megfelelő teljesítéséhez időben és a megegyezés szerinti formában rendelkezésre álljon.

7.2 Amint az az 5dik pontban rögzítve van, a szaktanácsok többsége közvetlen összefüggésben áll a termesztési körülményekkel, illetve az ehhez kapcsolodó elvárásokkal a tanácsadási időszakban. A tanácsok végrehajtása nem a Berry Konsult felügyelete alatt történik. Ezért a kapott tanács megvalósítása kizárólag az ügyfél felelőssége.

7.3 A telefonon, emailen, vagy más, nem helyszínen történő tanácsadás magában hordozza a félrértés veszélyét a kérdés értelmezése során, vagy a termelési körülmények  félreértelmezése során. Ez az adott helyzetre nézve nem megfelelő tanács adását okozhatja, vagy a kapott tanács félreértését. Az ügyfél tudomásul veszi ennek a veszélynek a fennálltát és elfogadja az efajta kommunikációból származó veszélyt és annak következményeit.

7.4 Azon eseteket kivéve, amikor a szerződés természetéből más fakad, az ügyfél felel a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok pontosságáért, teljességéért, és megbízhatóságáért, akkor is, ha ezek harmadik féltől származnak.

7.5 Az ügyfél viseli annak az esetnek a következményeit, amennyiben a szolgáltatás teljesítése azért jár késedelemmel, mert a kívánt adatok, dokumentumok, helységek és/vagy személyzet nem áll időben vagy megfelelően rendelkezésre.     

8. SZERZŐI JOGOK

8.1 A Berry Konsultot illeti meg minden olyan szellemi termék szerzői joga, melyeket a Berry Konsult szolgáltat, vagy szolgáltatott és/vagy létrehozásán dolgozik és/vagy létrehozott a szerződés teljesítése során, és amelyekre vonatkozóan szerzői és egyéb szelllemi alkotásokhoz fűződő jog illeti meg.

9 FELELŐSSÉG

9.1 A Berry Konsult a legjobb tudása szerint végzi a munkáját és a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Amennyiben egy hiba történik abból az okból kifolyólag, hogy az ügyfél hibás vagy nem teljes információt szolgáltatott, a Berry Konsult nem felel az okozott kárért. Amennyiben az ügyfél bizonyítja, hogy a Berry Konsult olyan hibája miatt szenvedett kárt, ami elkerülhető lett volna ha a Berry Konsult megfelelő gondossággal jár el, a Berry Konsult felel az okozott kárért a szerződésben meghatározott szolgáltatási díj erejéig.

9.2 A felelősségnek ezen korlátozása nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben a Berry Konsult szándékosan, vagy tudatos gondatlansággal eljárva okozott kárt. 

9.3 A Berry Konsult által fizetendő kártésítés összege semmilyen esetben nem haladja meg azt az összeget, amelyet a Berry Konsult felelősségbiztosítása fedez.

9.4 A 9.1es pont meghatározza a felelősség korlátait. Ez vonatkozik minden olyan harmadik félre, aki a Berry Konsult megbízásából végzi a szolgáltatás teljesítésének egy részét, ebből kifolyólag kiterjed rá a felelősségbiztosítás.

9.5 Az ügyfél biztosítja, hogy nem lép fel a Berry Konsult ellen más sem harmadik fél, aki használja a Berry Konsult által nyújtott szolgáltatást, sem más, akinek az ügyfél a Berry Konsult szolgáltatását elérhetővé tette. Mindenre kiterjedően ez vonatkozik azon szolgáltatásokra is, melyeknek formája újságcikk, szórólap, stb.

10 PANASZ

10.1 Az elvégzett munkával és/vagy a számla összegével kapcsolatban panasszal írásban, az ügyfél által panasszal érintett dokumentum vagy információ dátumától számított 14 napon belül, illetve a Berry Konsult által feltételezetten elkövetett hiba felfedezésének napjától számított 14 napon belül lehet élni.  Hasonló éljárás vonatkozik panaszra, amely a Berry Konsult által adott információkkal kapcsolatos.

10.2 Az előző  (10.1) pontban említett panaszok esetén az ügyfél nem mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségei alól.

10.3 Bizonyítottan jogos panasz esetén az ügyfél választhat a szolgáltatás díjának korrigálása, az elvégzett munka tökéletesítése valamint újra és térítésmentesen való elvégzése, vagy a szolgáltatás teljesítésének felmondása és az ügyfél által már kifizetett díj meghatározott részének visszafizetése között. 

11. SZERZŐDÉS / HELYTÁLLÁS

11.1 Az ügyfél a Berry Konsult kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át a szerződést (vagy bármilyen kötelezettségét) harmadik félre. A Berry Konsultnak joga van feltételekhez szabni a beleegyezése megadásakor. Az ügyfél a szerződés szerint felel a kötelezettségek harmadik fél általi teljesítéséért. Az ügyfél minden esetben felel a harmadik fél kötelezettségeiért a szerződés és az általános szerződési feltételeknek megfelelően, kivéve, ha a felek írásban kifejezetten másban egyeznek meg.

11.2 Az ügyfél áll helyt a Berry Konsult helyett harmadik felek minden olyan követelése kapcsán, amely annak a következménye, hogy az ügyfél egyáltalán nem, vagy pedig hibásan teljesítette a szerződésben és/vagy ezen általános szerződési feltételekben meghatározott kötelezettségét.

12 JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS HATÁSKÖR

12.1 A Holland jogi szabályozás érvényes minden szerződésre a fél és a Berry Konsult között.

12.2 Anélkül, hogy a felek ebben külön írásban megegyeznének, minden az ügyfél és a Berry Konsult közötti szerződésre vonatkozó vitás kérdés eldöntése a Groningeni körzeti bíróság hatáskörébe tartozik